Polityka prywatności

 1. Dane gromadzone w ramach Sklepu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz.U.2014.1182) i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest Sys-Net Radosław Walinowicz.
 4. Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie składania zamówienia w Sklepie celem jego prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych w Serwisie.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem:

          a) zgody użytkownika;

          b) na wniosek uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;

 1. Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Gromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 3. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
 4. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Zamawiającego danych jego dotyczących osobom nieupoważnionym.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostępnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadanie danych popełniając czyn zabroniony.